นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
243   คน
สถิติทั้งหมด
287016   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย สีมาพล
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธวัชชัย สีมาพล
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทยา รูไธสง
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสร้อยเพชร ชาบุญมี
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัญญารัตน์ มูลสูตร
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิธาณร์ วิเศษสม
ตำแหน่ง :
นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกอนุรักษ์ สมกุล
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าที่ รต.หญิง วิริยา คิ้วไธสง
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชนทัช แก้วคำไสย์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมิตรชาย เลิกนอก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวีรยา บุญบาตร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิชาญ คงสัตย์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ (รถขยะ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมนตรี กาดนอก
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกสินทร์ จ้ายหนองบ้ว
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายยุทธพิชัย มัครมย์
ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัจจิมา นาคเมือง
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิมลศิริ จ้ายหนองบัว
ตำแหน่ง :
คนงานประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองหนุน มหาชานนท์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ (รถส่วนกลาง)
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวทิตยามาศ สิงห์เสนา
ตำแหน่ง :
คนงาน
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวรวิทย์ สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์ติดต่อ : 043-000905
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชานนท์ พลโชด
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญณรงค์ พรพิพัฒน์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประจวบ ชาติไทย
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย กัลยา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
บุญยง มัครมย์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอำคา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (คนงานรถขยะ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุชาติ จันทร์งาม
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (คนงานรถขยะ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสำราญ สีดามาตย์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (คนงานรถขยะ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองทิพย์ พุทธเสน
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1