ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
165417   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกตัณณ์กิตติ์ บุญมา
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดองค์กาารบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางลำไพ นันทวิเชตพงษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอิสรีย์ โชคชัยทัศน์
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัญญารัตน์ มูลสูตร
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสร้อยเพชร ชาบุญมี
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอธิปพันธ์ รักษาพงษ์
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิธาณร์ วิเศษสม
ตำแหน่ง :
นิติกร
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมิตรชาย เลิกนอก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวีรยา ขอนแฝก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมร แอบกลาง
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ (รถยนต์)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิชาญ คงสัตย์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ (รถขยะ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมนตรี กาดนอก
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายณัฐพงศ์ จิตบุตร
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป (ภารโรง)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจรัล สมวงศ์
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธีรศักดิ์ เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพิสันชัย ศรีกุดเรือ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางยุรนันท์ ด้วงชมภู
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประจวบ ชาติไทย
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางดวงสมร บัวศรีภูมิ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางทองทิพย์ พุทธเสน
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิติมา ไปพะนา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววลัยลักษณ์ แสงหม้อ
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวผาณิตา สิงห์เสนา
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุวัจนี แซ่ภู่
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1