นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
42   คน
สถิติทั้งหมด
250219   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ข้อมูล ITA ปี 2565 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     ข้อมูลพื้นฐาน

          1. โครงสร้าง       Click

          2. ข้อมูลผู้บริหาร       Click

          3. อำนาจหน้าที่       Click

          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน       Click

          5. ข้อมูลการติดต่อ       Click

          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง       Click

     

การประชาสัมพันธ์

          7. ข่าวประชาสัมพันธ์       Click

     

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8. Q&A       Click

          9. Social Network       Click

     

การดำเนินงาน

          10. แผนดำเนินงานประจำปี       Click

          11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน       https://nonkha.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=177

          12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี       Click

     

การปฏิบัติงาน

          13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน       Click

     

การให้บริการ

          14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ       Click

          15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ       Click

          16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ       Click

          17. E-Service       Click

     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click

          19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน       Click

          20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click

     

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ       Click

          22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       Click

          23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน       Click

          24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี       Click

     

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click

          26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       Click

          27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล       Click

          28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี       Click

     

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

          31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ       Click

     

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น       Click

          33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม       Click

     

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร       Click

          35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร       Click

     

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

          36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี       Click

          37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต       Click

     

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       Click

     

แผนป้องกันการทุจริต

          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต       Click

          40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน       Click

          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี       Click

     

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Click

          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน       Clickเข้าชม : 738