นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
103   คน
สถิติทั้งหมด
223194   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2561-2564)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1