นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
241   คน
สถิติทั้งหมด
287014   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อกำหนดจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนทองถิ่น
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
Info ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
Info ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกท้องถิ่น
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2561-2564)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1