นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
214924   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
29/04/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง กระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
09/06/2565 : ประกาศ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
09/06/2565 : ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบ พ.ศ.2565
03/10/2565 : ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
03/10/2565 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
27/09/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/09/2565 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21/09/2565 : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10/08/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
10/08/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
10/08/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
04/07/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง กำหนดการแต่งกายของบุคลากร สังกัดองค์การส่วนตำบลโนนข่า
13/01/2564 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง มอบหมายหน้าที่การงานใหม่ให้แก่ข้าราชการในสังกัด
23/09/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23/09/2563 : ประกาศองค์การบริหารสา่วนตำบลโนนข่า ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23/09/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10/05/2565 : รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
19/04/2565 : การเผยแพร่สัญลักษณ์ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
01/04/2565 : ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>