นายธนโชค  พงษ์ชนะ
นายธนโชค พงษ์ชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
154898   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
23/04/2564 : เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลท้องถิ่นหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
16/04/2564 : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
16/04/2564 : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
16/04/2564 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
01/04/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พ.ศ.2564
05/04/2564 : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
22/03/2564 : ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01/10/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
01/10/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ))
01/10/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
01/10/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (ผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564))
22/01/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า ประจำปีงบประมาณ 2564
06/01/2564 : ประกาศ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่องการงดจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
23/11/2563 : ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภ.ด.ส.3)
07/12/2563 : ประกาศองค์ฏารบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
18/11/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำโนนข่า เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 2564
13/11/2563 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เรื่อง การกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
01/10/2563 : การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.และการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
01/10/2563 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
01/10/2563 : หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>