นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
245   คน
สถิติทั้งหมด
287018   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคอลดก่อนกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 9508 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565    535.28k
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด    18.67M
คู่มือสำหรับประชาชน    2.6M
แนวคิด 3RS รักษ์โลก    252.99k
แผ่นพับ ภาวะโลกร้อน    307.59k
แผ่นพับ โรคมือเท้าปาก    469.81k
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    277.92k
แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน    1.01M
แผ่นพับ มาตรการประหยัดน้ำ    617.95k
แผ่นพับ การคัดแยกขยะมูลฝอย    493.77k
คู่มือแนวทาง การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์    18.93M
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ     7.91M
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.45M
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    274.6k
การลงเวลาปฏิบัติราชการ    1.36M
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    1.8M
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน    1.3M
สิทธิและหน้าที่ของสตรีสิทธิมนุษยชนของสตรีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    1.21M
เกร็ดความรู้ การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    602.55k
การดูแลตนเองและการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)    1.16M
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน    499k
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น    1.27M
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ อบต.โนนข่า    1.09M
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก    1.9M
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    359.74k
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.62M
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์     110.5k
ข้อมูลการใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    8.9M
ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    4.23M
แผนผังขั้นตอน วิธีีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.7M
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคละบาท    1.02M
การใช้คำว่า "สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าสำนักปลัด อบต."    383.64k
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    1.99M
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ     85.67k
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์     128.21k
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    85.67k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1