นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
77   คน
สถิติทั้งหมด
179001   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ     7.91M
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.45M
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    274.6k
การลงเวลาปฏิบัติราชการ    1.36M
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    1.8M
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน    1.3M
สิทธิและหน้าที่ของสตรีสิทธิมนุษยชนของสตรีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    1.21M
เกร็ดความรู้ การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    602.55k
การดูแลตนเองและการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)    1.16M
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน    499k
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น    1.27M
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ อบต.โนนข่า    1.09M
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก    1.9M
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    359.74k
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.62M
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์     110.5k
ข้อมูลการใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    8.9M
ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    4.23M
แผนผังขั้นตอน วิธีีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.7M
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคละบาท    1.02M
การใช้คำว่า "สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับหัวหน้าสำนักปลัด อบต."    383.64k
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    1.99M
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ     85.67k
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์     128.21k
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    85.67k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1