นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
216   คน
สถิติทั้งหมด
286989   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แผ่นพับ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา    499k
แผ่นพับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์    1.53M
แผ่นพับ การลงเวลาปฏิบัติราชการ    1.36M
แผ่นพับ การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    1.8M
แผ่นพับ การปฎิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน    1.3M
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท.    15.99M
เกร็ดความรู้การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย    602.55k
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ    1.61M
การปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ    342.92k
แผลการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566    662.92k
ชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคอลดก่อนกำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 9508 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565    535.28k
คู่มือการปฏิบัติตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด    18.67M
แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด    2.14M
คู่มือสำหรับประชาชน    2.6M
ระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครอง-โนนฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2566    185.64k
ระเบียบการรับสมัครเด็กโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประจำปีการศึกษา 2566    188.61k
คู่มือการปฎิบัติงานนโยบายและแผน    7.82M
แนวคิด 3RS รักษ์โลก    252.99k
แผ่นพับ ภาวะโลกร้อน    307.59k
แผ่นพับ โรคมือเท้าปาก    469.81k
แผ่นพับ ความเบื้องต้นรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์    1.53M
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น    15.99M
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    277.92k
แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน    1.01M
แผ่นพับ มาตรการประหยัดน้ำ    617.95k
แผ่นพับ การคัดแยกขยะมูลฝอย    493.77k
คู่มือแนวทาง การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์    18.93M
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด อบต.)    1.61M
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.โนนข่า    1.03M
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ    342.92k
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองคลัง)    1.41M
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองช่าง)    456.96k
แผนผังขั้นตอน วิธีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.7M
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    359.74k
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.45M
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.62M
ข้อมูลการใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    8.9M
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์    111k
ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    4.23M
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    175.16k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2