นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
76   คน
สถิติทั้งหมด
179000   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด อบต.)    1.61M
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.โนนข่า    1.03M
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ    342.92k
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองคลัง)    1.41M
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองช่าง)    456.96k
แผนผังขั้นตอน วิธีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.7M
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    359.74k
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.45M
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.62M
ข้อมูลการใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    8.9M
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์    111k
ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    4.23M
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    175.16k
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ    175.36k
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    274.6k
สิทธิและหน้าที่ของสตรีสิทธิมนุษยชนของสตรีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    1.21M
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ     7.91M
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.45M
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    274.6k
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน     276.66k
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.61M
การลงเวลาปฏิบัติราชการ    1.36M
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    1.8M
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน    1.3M
สิทธิและหน้าที่ของสตรีสิทธิมนุษยชนของสตรีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    1.21M
เกร็ดความรู้ การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    602.55k
การดูแลตนเองและการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)    1.16M
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ การลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน    499k
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น    1.27M
ผลิตภัณฑ์ว่าวไทย ตำบลโนนข่า    113.45k
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ อบต.โนนข่า    1.09M
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ ( E-learning) เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจทราบ สนใจรายละเอียดคลิกที่เวปไซต์ www.thaielderlycare.org    2.41M
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง    1.37M
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก    1.9M
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    359.74k
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.62M
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์     110.5k
ข้อมูลการใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    8.9M
ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    4.23M
แผนผังขั้นตอน วิธีีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.7M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2