คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช